תקנון צהרונים 2020

צהרונים – השתתפות ונהלי תקנון – תשפ"א

הורים יקרים שלום .

אנא קראו את דף הנחיות זה המכיל מידע חשוב לגבי מסגרות הצהרונים .

תקנון זה מתייחס לכלל הצהרונים:

 ימים ושעות הפעילות

א. בימים א‘-ה` מתום הלימודים ועד השעה 17:00

ב. בימי חופשה במערכת החינוך יפעלו הצהרונים, בהתאם ללוח החופשות , 11 ימים ארוכים בין השעות 08:00 – 16:00 .

ג. בימים בהם הפעילות הפורמאלית של הגן/ ביה"ס מסתיימת מוקדם עקב מסיבות/ אירועים/יום הורים וכד`. יפעל הצהרון במתכונת מותאמת עם הודעה של שבוע מראש.


יש לעיין בתקנון הצהרונים בטרם הרשמה.

ההרשמה תסתיים בתאריך 30/08/2020

כללי

פתיחת הצהרון מותנית במס` משתתפים מינימאלי כפי שנקבע ע"י הנהלת "החברה העירונית אשקלון"

בהרשמה לצהרון הנך מאשר את השתתפות בנך/בתך בפעילויות הצהרון כפי שפורסמו על ידי הרשת באתר האינטרנט בעיתונות ובתיבות הדואר.

אמצעי התשלום 

א. הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי החברה העירונית את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב את כרטיס האשראי/ הוראת קבע, עבור תשלום דמי רישום ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר 2020 ועד חודש יוני.

הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.

ב. אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת. 

ג. אנו מסכימים כי החברה העירונית תהא רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לה בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.

ד. ידוע לנו כי החברה העירונית תהא רשאית להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום  כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.

ה. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור באיסוף הילד/ה, ידוע להורים כי איחורים חוזרים יחויבו בהוצאת הילד/ה מהצהרון בהתאם לשיקולי ומדיניות הנהלת החברה העירונית.

ו. ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב לחברה העירונית אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב, ותאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום לצהרון.

ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

א. ביטול צהרון אפשרי רק בתאריכים 1 ו- 25 לחודש

ב. ביטול צהרון יכנס לתוקף ב-1 או ב-31 בכל חודש.

ג. הודעה על ביטול תעשה בכתב בלבד! למייל tzharonim@ironitash.org.il ,הודעה בע"פ לכל גורם שהוא – לא תחשב כביטול צהרון.

ד. במקרה של עזיבה מיידית תחויב עבור כל החודש!

ה. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהראשון לחודש שלאחריו.

ו. אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק.

ז. לא יוחזרו כספים בגין השתתפות חלקית.

החל מתאריך 15/03/2021 ואילך לא יתקבלו ביטולים ולא יבוצעו החזרים כספיים, המשתתף יחויב בתשלום שכר הלימוד עד סוף שנת הלימודים.

הצהרת בריאות

ההורה ימלא הצהרת בריאות ולפיה :

ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בפעילות הצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות.

במידה ויש מגבלה / רגישות בריאותית כלשהי, באחריות ההורים לידע את הנהלת החברה העירונית בהצהרת הבריאות.

ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון במקרה של מחלה. במקרה כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות הצהרון מותנית באישור רפואי מהרופא המטפל.

ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות המדריכות לתת לילדים תרופות כלשהן.

איסוף הילד/ה יהיה רק ע"י ההורים המפורטים בטופס ההרשמה . על כל אדם אחר שבא לקחת את הילד/ה יש לתאם מול המדריך מראש! בנוסף נא להודיע במידה הילד הולך הביתה עם חבר או עם כל אחד אחר.

ילדים ההולכים באופן עצמאי בסוף היום יש לציין זאת בטופס ההרשמה.

במידה וחל שינוי בפרטי איסוף הילד יש לכתוב למדריך הקבוצה /רכז מסרון בלבד.

.הפסקת פעילות

להנהלת הצהרונים שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של ילד בצהרון אשר סיכן את שלומו ובטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של משתתפים אחרים ו/או הפר את ההוראות לגבי השתתפותו בצהרון ו/או פגע בהנאתו של ילד אחר בצהרון.

ביטוח

ציוד אישי אינו מבוטח (כגון: פלאפונים, משחקי וידאו, משקפיים, שעונים וכו'…) ולכן אין לשלוח עם הילדים חפצים יקרי ערך .

אין לשלוח עם הילדים טלפונים ניידים כלל . השימוש בטלפון נייד לאורך כל שעות הצהרון אסור.

ביטחון ובטיחות

כל פעילויות הצהרון כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.

אישור פרסום

במהלך הפעילות יצולמו הילדים ע"י נציגי החברה העירונית לצורך פרסום.

הרישום מהווה הסכמה לשימוש בצילומים ובפרסומי החברה העירונית.

במידה ואין הסכמה לכך, יש לפנות למזכירות החברה העירונית.

נעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה.

 בטלפון 08-9550666

או במייל tzharonim@ironitash.org.il

בברכת שנה טובה!

שרון גרוס,

מנהלת מחלקת צהרונים

החברה העירונית אשקלוןט.ל.ח

התכנית נתונה לשינויים בהתאם להנחיית הרשות ומשרד החינוך


גלילה לראש העמוד