תקנון

נהלי הרישום ותשלומים

 על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

כללי

 • פעילות החוגים תחלנה השנה ביום 01.09.2021 ויסתיימו בתאריך: 31.08.2022 (להלן: "שנת הפעילות").
 • בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה ערבי חג, ימי זיכרון וחול המועד פסח לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
 • הרשמה תפתח החל מחודש 01.09.2021  במרכזים הקהילתיים או באתר האינטרנט.
 • במידה ויתבטל באופן חד פעמי מפגש בגין מזג האוויר, תקלות וכו', יבדקו מספר השיעורים ובהתאם לכך יוחזר השיעור.
 • במידה ובוטל מפגש בשל יום חופש לאומי, או בשל מצב חירום, אין החזרה של החוג.
 • ייתכנו שינויים במערכי החוגים. החברה העירונית תפעל על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך- במקרה של ביטול חוג יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • החברה העירונית תשקול האם לפתוח חוג בהתאם למספר הנרשמים וכן לסגור חוג בהתאם לזאת.

דמי הרשמה

 • בעת הרישום לחוג ישולמו ע"י הנרשם/ת דמי הרשמה בסך של 120 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה (להלן: "דמי הרשמה").
 • במקרה של מספר נרשמים מאותו בית אב – ישולמו דמי הרשמה בסך של 120 ₪ בגין כל ילד.

תשלומים

התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן מראש לכל שנת הפעילות הנקובה לעיל, באופן הבא:

  • בכרטיס אשראי – פריסה עפ"י מספר חודשי הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מחודש הפעילות האחרון.
  • בהמחאות – ניתן לפרוס ל תשלומים ברצף בהתאם לחודשי הפעילות.
  • במזומן – תשלום אחד.

בכל מקרה, התשלום לא יגלוש מעבר למועד סיום החוג.

 • המחיר לחוג מתייחס לכל תקופת הפעילות בחוג. למען הסר ספק, לא ניתן לשלם עבור חלק מפעילות בחוג.
 • מחיר החוג אינו כולל תוספות ייחודיות ככל שיידרשו לחוג, כגון: ערכות ציוד, ביגוד, מסיבות וכיוצ"ב, עפ"י מחירים שימסרו לנרשמים במזכירות במעמד הרישום.
 • משתתף שלא יתמיד בתשלומים, החברה רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של בת 7 ימים.

במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק– יחוייב הלקוח בעמלות על פי תעריפי הבנקים.

הנחות

 • כל ההנחות תחושבנה ממחיר החוג.
 • הנחה סוציאלית: לקוח רשאי להגיש בקשה להנחה סוציאלית (בצירוף מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות באתר החברה). הבקשה תיבחן עפ"י הקריטריונים שקבעה החברה (ועדת הנחות עירונית).
 • במקרה שלקוח זכאי ליותר מהנחה אחת – יקבל את ההנחה הגבוהה מבניהן.
 • אין כפל הנחות, פרט לצבר הנחות שניתן במקרים של רישום מוקדם של כמה ילדים מאותו בית אב.

ביטול השתתפות

 •  בקשות להפסקה או ביטול השתתפות בחוג יטופלו בכפוף להמצאת בקשה בכתב בלבד למייל של המרכז הקהילתי או דרך המזכירה עד לתאריך ה 1 בחודש העוקב לבקשת הביטול.

 • לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת, למעט חתימה על מסמך ביטול חוג

 • הודעת ביטול תיכנס לתוקפה לצורך ביטול חיוב דמי השתתפות בפעילות כדלקמן:

 • בקשה בכתב עד ה-15 בחודש, ייפסק החיוב בתום אותו חודש. 

 • בקשה בכתב החל מ-16 בחודש ועד סופו, ייפסק החיוב בתום החודש העוקב וההשתתפות בפעילות תימשך עד מועד זה

 • ניתן לבטל חוג עד חודשיים לפני תום הפעילות, חודשיים אחרונים של הפעילות לא יוחזרו הכספים. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 • במקרה ומשתתף בחוג נעדר מכל סיבה שהיא ו/או הפסיד מפגש בשל מחלה – אין החזר כספי.

 • במקרה של מחלה הנמשכת מעל שבועיים, יש להציג אישור רפואי ולשלוח בקשה להחזר לכתובת הדוא"ל שצוינה לעיל וכל מקרה ידון לגופו של עניין על פי שיקול דעת בלעדי של החברה.

 • במקרה בו נרשם/ת יבקש בכתב להקפיא את הרשמתו לחוג, מכל סיבה שהיא, יהא עליו לשלם עד מועד ההחלטה בבקשתו ותעמוד לזכותו התקופה שנותרה. ניתן יהא לממש את התקופה שנותרה עד לתום השנה הלועזית העוקבת בלבד.

שיעור נסיון

 • כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום לחוג. במידה והחליט להירשם, שיעור הניסיון ייחשב כשיעור הראשון.

מעבר מחוג לחוג

 • מעבר מחוג לחוג, מותנה בהליך רשמי: מילוי טופס, נימוק הבקשה ואישורה ע"י החברה העירונית (מותנה במקום פנוי בחוג החלופי ובהתאמה אישית).
 • כל העברה מחוג לחוג תלווה בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג.
 • מעבר מחוג לחוג יתבצע בסוף אותו חודש בו התקבלה הבקשה לעבור חוג.
גלילה לראש העמוד