חוק חופש המידע

 החוק חוק חופש המידע, תשנ”ח-1998 נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.
 
מידע – כל מידע המצוי ברשות הציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב.
 
נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה
בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. 
מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה. 
כאשר התשובה תינתן תוך 30 יום והממונה רשאי להאריך מועד זה בהודעה מנומקת בכתב. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
הממונה יאשר או ידחה באופן חלקי או מלא את העברת המידע בהתאם לסעיפים הכתובים בחוק.
 
למילוי הטופס המקוון – לחצו כאן
 
נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע
 • הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • לא ניתן לאתר את המידע.
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות. 
 • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
 • סוד מסחרי או מקצועי .
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.
 •  
אגרות
שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות נעשתה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.
 
גובה אגרות
 • אגרת בקשה – 20 ₪
 • אגרת בטיפול – 30 ₪ לכל שעת עבודה בטיפול בבקשה 
 • אגרת הפקה – 0.20 ש”ח לכל עמוד צילום או פלט מחשב, או 2.49 ש”ח לתקליטור מחשב שנמסר. 
 • פטור מאגרה – מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול בעד 4 שעות עבודה. 
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.
פירוט הזכאים לפטור מאגרת בקשה ופירוט הפטורים:
 • מידע אישי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • אדם בעל זכאות לקבלת קצבה – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הוא מעבר ל-3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור בעבור 7 שעות עבודה).​

פרוטוקולים ודוחות

יצירת קשר